Telefoon:

+32 471 36 84 80

Email:

info@dtent.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1: offerte overeenkomst en bevestiging

1.1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen DTent en de huurder. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de huurder. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de huurder schriftelijk te worden bevestigd. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en DTent diensten heeft geleverd, wordt de huurder geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden eerst nadat zij schriftelijk door DTent werden bevestigd.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1. Algemeen

De huurder erkent de gehuurde goederen in goede staat te hebben ontvangen en ze goed te kennen.

2.2. Gebruik

De huurder verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik van de gehuurde goederen en verbindt er zich toe er een oordeelkundig gebruik van te maken en ze in goede staat van werking en onderhoud te bewaren.

2.3. Werkings- en gebruikskosten

De huurder neemt alle werkings- en onderhoudskosten te zijnen laste voor de hele duur van de huurovereenkomst.

2.4. Levering en afbreken

  1. De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van opbouw aan te wijzen of op de grond af te tekenen. Indien hierbij door de huurder of zijn afgevaardigde vergissingen worden begaan, zal eenmaal de opbouw aangevat, het werk verder afgewerkt worden en de huurder zal hiertegen geen enkel verhaal meer kunnen inbrengen. In geen geval zal DTent andere opdrachten verrichten dan deze omschreven in onderhavig contract.
  1. De levering en plaatsing vindt plaats op de door de huurder verzochte plaats. In geval de leveringstermijn niet kan worden nagekomen door DTent zal getracht worden in de mate van het mogelijke te voorzien in gelijkaardige levering binnen een redelijke termijn.
  1. De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden en voor de opbouw aangevat wordt, DTent hieromtrent volledig op de hoogte brengen. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim in deze opzichten, valt volledig ten laste van de huurder. Wanneer de gehuurde goederen op een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder zowel overdag als ’s nachts het terrein voor het verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.
  1. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal op het terrein is aangevoerd en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal terug wordt afgevoerd. De huurder verleent aan DTent vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die DTent nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen. Bovendien waarborgt de huurder dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn. Alle gebeurlijke huur -en of andere lasten, zijn voor de rekening van de huurder, tot volledige ontlasting van DTent.
  1. In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is DTent ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze rubriek vallen ook alle gevallen van heerkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade, veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproeren, natuurrampen, storm, ziekte van onvervangbare arbeiders, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege DTent om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
  1. Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een afbraak te verzekeren.
  1. DTent kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening mee te houden.

2.5. Onderhoud tijdens de huurperiode

Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met DTent . Bij rukwinden boven de 70 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen.

Aan het gehuurde mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Gehele of gedeeltelijke beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder aan nieuwprijs gefactureerd worden. Het is verboden te bakken, braden en te frituren in de tent.

De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen om een overdreven ophoping van sneeuw tegen te gaan. (gevaar voor instorten vanaf 3 cm sneeuw) Dit kan hij doen door de tent te verwarmen of door de sneeuw manueel te verwijderen. Hierbij moet hij echter uiterst voorzichtig zijn teneinde de tent niet te beschadigen. Indien hij er niet in slaagt is hij verplicht de tent onmiddellijk af te breken. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van het gehuurde materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving van deze voorwaarden zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

2.6. Teruggave

De huurder zal de gehuurde goederen bij het einde van de huurovereenkomst in perfecte staat, enkel rekening houdend met de normale gebruiksslijtage, aan DTent teruggeven.

Bij teruggave van de huurwaarborg zullen de zichtbare gebreken aan het gehuurde materiaal gedekt zijn, doch DTent behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen bij vaststelling van onzichtbare gebreken bij eerstvolgend gebruik van de gehuurde goederen.

Artikel 3. Betaling

3.1. betalingsverplichting

Tenzij anders is overeengekomen, dient de huurder de verschuldigde bedragen te betalen binnen 7 dagen na bevestiging van de order en in ieder geval uiterlijk bij levering van de gehuurde goederen. Niet betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende forfaitaire schadevergoeding conventioneel vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 100,00 EUR.

3.2. Waarborg

Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verplichtingen betaalt de huurder, uiterlijk bij levering van de gehuurde goederen, in handen van DTent een bedrag dat hem zal worden terugbetaald bij de beëindiging van de overeenkomst in de mate waarin hij zich van zijn verplichtingen ten opzichte van DTent zal gekweten hebben.

3.3. Annulering

Annulering door de huurder kan alleen schriftelijk.

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan DTent verschuldigd zoals hierna bepaald:

– bij annulering binnen 30 dagen voor de levering: 50 % van het orderbedrag

– bij annulering binnen 10 dagen voor de levering: 75% van het orderbedrag

– bij annulering binnen 2 dagen voor de levering: 100 % van het orderbedrag

Artikel 4. Ontbinding

4.1. Niet betaling van de huurprijs op de vastgestelde data, verkeerde behandeling of gebrek aan onderhoud van de verhuurde goederen, brengt van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst met zich mee.

4.2. In geval van ontbinding is de huurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het orderbedrag dit onverminderd de rechten van D Tent op schadevergoeding, zowel voor ontijdige contractbreuk als voor gebeurlijke beschadiging van de goederen, schade van laattijdige afgifte, schade uit blootgestelde gerechtskosten en alle andere veroorzaakte schade.

Artikel 5. Toegang

De huurder staat garant dat het DTent te allen tijde toegelaten is toegang te hebben tot de plaatsen waar de verhuurde goederen zich bevinden en ze aan een onderzoek te onderwerpen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Verzekering

De huurder wordt aangeraden een brandverzekering te nemen dan wel aan te tonen dat hij deze reeds bezit voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

6.2. Aansprakelijkheid

De huurder staat in voor ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel, meer bepaald de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van DTent en vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. DTent is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken.

De huurder is aansprakelijk voor diefstal van de gehuurde goederen evenals alle schade aan de gehuurde goederen, ontstaan tijdens de huurperiode en zal deze dienen te vergoeden.

Alle andere schade dan brand – of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen geeft de huurder geen enkel recht op terugbetaling of prijsvermindering.

6.3. Beperking

DTent kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of de afbraak als tijdens de stand van het gehuurde.

DTent kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout. De aansprakelijkheid van DTent is beperkt tot het bedrag van de huurgelden waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. DTent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden (personen, dieren of goederen), onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde.

Artikel 7: Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van DTent is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van DTent zijn alleen de rechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd.

 
Scroll naar boven